6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

(OTOPARK)

KONBELTAŞ Konya İnşaat Taş. Hiz. Dan. Park İşl. ve Elektrik Üretim A.Ş. (Veri Sorumlusu) olarak Şirketimize ait kapalı ve açık otopark şubelerimizde, gerek parklanma amacı ile yapmış olduğunuz giriş çıkışlarda gerek abone sözleşmelerinin imzalanması sırasında gerek borç ödeme maksadıyla internet sitemize sunmuş olduğunuz belgeler, gerekse başka yollarla (çağrı merkezi, sosyal medya hesapları, kurumsal mail adresi v.s.) tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:


Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,


Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,


Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,


Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,


Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kanun kapsamında Şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

 

KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Meram V.D. 
5760039086

Adres: Ferhuniye Mah. Mümtaz Koru Sk. No:9 Selçuklu/Konya
E: bilgi@konbeltas.com.tr
T: +90 332 351 11 68
F: +90 332 351 11 68


1.Giriş

Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz tarafından kapalı ve açık otopark şubelerimizde, gerek parklanma amacı ile yapmış olduğunuz giriş çıkışlarda gerek abone sözleşmelerinin imzalanması sırasında gerekse başka yollarla (çağrı merkezi, sosyal medya hesapları, kurumsal mail adresi v.s.) veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin alt acenteleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde -aşağıdaki detaylar ile sınırlı olmamak kaydıyla- aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere -aşağıdaki detaylar ile sınırlı olmamak kaydıyla- işlenebilir. 

 

2.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak amacıyla işlenmektedir.


 Konbeltaş olarak, abonelik sözleşmesi imzalanması sırasında tarafımıza iletilen kimlik, iletişim, araç ruhsat ve finans verileriniz, alışverişinize ilişkin ödeme verileriniz, şubelerimizi ziyaret etmeniz halinde giriş ve çıkışlarda sözlü veya yazılı olarak bize ilettiğiniz veya kamera sistemi tarafından otomatik olarak işlenen araç verileriniz, online hizmetlerimizi kullanmanız halinde dijital ve çerez verileriniz ve çağrı merkezimize ulaşmanız halinde işitsel verileriniz gibi genel veya iletmeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz;

Size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla hizmet planlamasının yapılması ve icrası, otoparklarımızda güvenliğin sağlanması, otopark abone faaliyetlerinin yürütülmesi, fatura ve ödeme faaliyetlerinin yürütülmesi ve icrası, bu süreçte siz değerli ziyaretçi ve abonelerimizin memnuniyetinin sağlanabilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve ayrıca; 

Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, mevzuata ve prosedürlere uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, şirketimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla size bu hizmeti sunabilmemiz için çağrı merkezine, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve iş ortaklarımıza, anlaşmalı olarak danışmanlık aldığımız avukatlara, resmi kurum ve kuruluşlara, yurtiçindeki şirketlere aktarılabilecektir.

4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle toplanabilmektedir.

5.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı  aşağıda belirtilen iletişim yöntemlerinden birini kullanarak ve www.konbeltas.com.tr/basvuru-formu adresindeki başvuru formunu doldurarak;

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.